iipax archive for Evolution

iipax archive for Evolution

Mängden elektronisk information ökar snabbt och det blir ännu mer digital hantering i framtiden. Därför ökar också kraven på att kunna arkivera på ett smart och säkert sätt. iipax archive for Evolution är en arkivlösning som är konstruerad för små som stora, väl strukturerade och återsökbara arkiv. Genom sitt stöd att anpassa sig till er verksamhet, är iipax archive en pålitlig partner i transformeringen mot en fullständigt elektronisk informationshantering.

Hanterar all typ av information

I iipax archive for Evolution hanteras all typ av information och uppfyller alla regler och standarder för offentlig sektor. Funktion finns för konvertering till arkivbeständiga format enligt Riksarkivets föreskrifter.

Ökad kontroll med effektiva verktyg

Att ansvara för ett elektroniskt arkiv kräver kontroll. I iipax archive får du kontroll genom:

 • Överskådlig och praktisk användbar arkivstruktur.
 • Integrerad arkivredovisning.
 • Hantering av beställningar.
 • Daglig administration med spårbarhet. Statistik över innehåll, inlämnad och uthämtad information.
 • Automatiskt genererad och hanterad metadata för spårbarhet, skydd mot obehörig förvanskning.
 • Behörighetsstyrning, inklusive stöd för sekretess och hantering av känsliga personuppgifter.
 • Hantering av överenskommelser med informationsproducenterna.
 • Enkelt filgränssnitt för arkivering.
 • Avancerad avställnings- och gallringsfunktion, integrerbart med Evolution och andra system.
 • Enkel återsökning för olika roller.
 • Sökfunktioner genom plattformsoberoende Web Services.
 • Visning av information i verksamhetssystem, på intranät eller på internet

Vi hjälper dig

EssVision har lång erfarenhet av informations-, dokument- och ärendehantering. Vi hjälper dig att gå från pappersbaserad arkivering till ett e-arkiv – kvalitetssäkrat och redo för framtiden.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vårt arkivsystem iipax archive for Evolution fungerar just för din verksamhet.

Kontakta oss